Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Colegiul Economic A.D. Xenopol are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură.

De asemenea informaţiile colectate de către Colegiul Economic A.D. Xenopol prin intermediul unităţilor subordonate sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate unor terţe persoane sau instituţii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:

  • dreptul de acces
  • de intervenţie asupra datelor
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Str. Traian nr. 165, Sect. 2 Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.