Anunţ pentru ocuparea postului de muncitor calificat – perioadă nedeterminată – Colegiul Economic A.D.Xenopol
anunturi

Anunţ pentru ocuparea postului de muncitor calificat – perioadă nedeterminată

De catre februarie 2, 2024 Nu sunt comentarii

Colegiul Economic “A. D. Xenopol”, cu sediul în Bucuresti, Str. Traian Nr. 165, Sector 2, Bucuresti, cod fiscal 4340137, telefon 0213205719, reprezentat legal prin Director Mihaela Iacoban în calitate de  director, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat 1 post, pe perioadă nedeterminată, conform HG 1.336 din 28 octombrie 2022.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 9 zile lucrătoare de la publicarea anunţului pe portalul posturi.gov.ro, la sediul Bucuresti, Str. Traian Nr. 165, Sector 2, Bucuresti

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului Economic A.D. Xenopol
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca + raport salariat din Revisal sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificat de integritate comportamentală
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Depunerea dosarelor: 6 – 16.02.2024, in zilele lucratoare, in intervalul 09:00-14:00

– Selectia dosarelor depuse: 19.02.2024

– Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor: 20.02.2024, ora 12:00

– Depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor: 20.02.2024, in intervalul 12:00-14:00

– Afisarea rezultatelor contestatiilor: 21.02.2024, ora 10:00

– Proba scrisă: 22.02.2024, ora 08.00

– Afişarea rezultatelor probei scrise 22.02.2024, ora 13.00

– Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 22.02.2024, ora 13.00- 14:30

– Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 22.02.2024, ora 15:30

– Proba interviu şi proba practică: 23.02.2024, ora 10.00.

– Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului şi probei practice: 23.02.2024, ora 13.00.

– Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului şi probei practice: 23.02.2024, ora 14.00-16:00

– Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 26.02.2024, ora 12.00

– Afişarea rezultatelor finale: 26.02.2024, ora 14.00

Consursul se va desfăşura la sediul sediul Colegiului Economic „A.D. Xenopol” din Bucuresti, Str. Traian Nr. 165, Sector 2.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Studii medii;
 • Diplomă sau adeverinţă de calificare profesională în cel puţin unul din domeniile: mecanic, electric, construcţii, instalaţii;
 • Vechime: minim 5 ani în domeniu;
 • Cunoştinţe specifice locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;
 • Abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul, respectiv elevii unităţii;
 • Disponibilitate de a lucra sambata si duminica, la nevoie;
 • Stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Capacitate deplina de exercitiu;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia concursului de ocupare a postului de bibliotecar

 1. a) Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
 2. b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr.

633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I Dispoziţii generale; cap. II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.

 1. c) Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
 2. d) Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
 3. e) Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrutarea copiilor şi tinerilor.
 4. f) Legea nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, art. 33 şi art. 58.

Relaţii suplimentare la sediul: Bucuresti, Str.Traian Nr. 165, Sector 2, Bucuresti, cod fiscal 4340137, telefon 0213205719,  persoană de contact: Mihaela Iacoban – Director,  E-mail : colegiulxenopol@yahoo.com.

Director,

Prof.Mihaela Iacoban

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.