Elevii pot accesa următoarele tipuri de burse:

Burse de performanță

Se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

 • au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MEN;
 • s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MEN pentru competitiile internationale;
 • au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MEN.

Se iau în considerare rezultatele obținute la olimpiadele si concursurile școlare nationale/internaționale organizate de MEN în anul școlar 2017-2018.

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) se actualizează şi este făcută publică de MEN, anual, până la data de 1 octombrie.

Burse de merit

Se acorda elevilor care:

 • au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de MEN;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MEN.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului liceal. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația şcolară a acestora.

Elevii care pot beneficia de burse de merit şi depun cerere pentru bursă socială (orfani, medicală, rural, venituri mici) vor primi bursa pentru care au depus cerere; Elevii care pot beneficia de bursa de merit şi depun cerere pentru bursa de studiu vor menţiona în cerere dacă doresc să cumuleze bursa de studiu cu bursa de merit sau performanţă;

Burse de studiu

Se acordă începând cu semestrul I pentru elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a şi cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasa a IX-a.

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1263 ron) si care îndeplinesc simultan conditiile: au media semestrială peste 7.00, nota 10 la purtare si maxim 9 absente nemotivate/semestru;

Burse de venituri mici

Se acorda elevilor care provin din familii cu un venit mediu net pe membru de familie mai mic de 631,5 ron (calculate pe ultimele 12 luni: FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019 si care nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20 000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40 000 mp, in zonele montane si au promovat semestrul I al anului școlar 2018-2019, au nota 10 la purtare si maxim 9 absente nemotivate/semestru.

Burse de orfani

Se acorda elevilor orfani de un parinte sau de ambii parinti si care au promovat semestrul I al anului școlar 2018-2019, au nota 10 la purtare si maxim 9 absente nemotivate/semestrul I.

Burse mediul rural

Se acorda elevilor din mediul rural care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din comuna de domiciliu si care au promovat semestrul I al anului școlar 2018-2019, au nota 10 la purtare si maxim 9 absente nemotivate/semestrul I.

Burse medicale

Se acordă elevilor:

 • bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare
 • bolnavi de diabet,
 • boli maligne,
 • sindromuri de malabsorbție grave,
 • insuficiențe renale cronice,
 • astm bronșic,
 • epilepsie,
 • cardiopatii congenitale,
 • hepatită cronică,
 • glaucom,
 • miopie gravă,
 • boli imunologice
 • infestați cu virusul HIV
 • bolnavi de SIDA
 • care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular,
 • handicap locomotor,
 • tulburări din spectrul autist,
 • boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.),
 • surditate,
 • fibroză chistică

si care au promovat semestrul I al anului școlar 2018-2019, au nota 10 la purtare si maxim 9 absente nemotivate/semestrul I. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

Acte necesare pentru dosarele de bursă

Acte necesare pentru bursa de performanţă:

 • Cerere tip (primită de la profesorul diriginte) şi copie după diploma de la olimpiadă/concursuri la care a participat elevul în cursul anului şcolar 2017-2018;

Acte necesare pentru bursa de merit:

 • Se completează o cerere tip primită de la profesorul diriginte

Acte necesare pentru bursa de studiu:

 • Cerere tip (primita de la profesorul diriginte);
 • Copie certificat nastere elev;
 • Copie CI elev;
 • Copie CI parinti;
 • Copie certificat de divort (daca este cazul);
 • Acte doveditoare, in original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului
  ( NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019), inclusiv alocatia suplimentara pentru copii (daca este cazul);

Ex: Adeverinte cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni (NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019) – de la ambii parinti;

 • Dacă unul din parinti sau ambii parinti nu lucreaza vor depune (individual) declaratie notariala din care sa reiasa ca in lunile NOIEMBRIE,
  DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019 nu au realizat niciun venit;
 • De la Circa Financiara (ANAF) ambii parinti vor depune adeverinte de venit pentru anii 2018 și 2019 (din care sa reiasa ca părintele nu a obtinut venituri impozabile);
 • Taloane de alocatie (pentru elev si pentru fratii/surorile acestuia) sau extras de cont bancar, din care sa reiasa valoarea alocatiei din ultimele 3 luni;
 • Copie certificate nastere frati/surori si adeverinta de la scoala/universitate pentru fratii/surorile care au peste 18 ani;
 • Daca fratele/sora elevului lucreaza se va atasa la dosar adeverinta cu salariul net pe ultimele 3 luni (NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018,
  IANUARIE 2019), iar de la Circa Financiara (ANAF) adeverințe de venit pentru anii 2018 și 2019 din care sa reiasa ca fratele/sora nu are venituri impozabile

Acte necesare pentru bursa medicală:

 • Cerere tip (primita de la profesorul diriginte);
 • Certificat medical emis de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar
 • Copie certificat nastere elev;
 • Copie CI elev și copie CI parinte

Acte necesare pentru bursa de venituri mici:

 • Cerere tip (primită de la profesorul diriginte);
 • Copie certificat nastere elev;
 • Copie CI elev și părinți;
 • Copie certificat de divort (daca este cazul);
 • Acte doveditoare, in original, privind veniturile pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului : adeverinte cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni (FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019) – de la ambii parinti ;
 • alocatia suplimentara pentru copii (daca este cazul);
 • daca unul din parinti sau ambii parinti nu lucreaza vor depune (individual) declaratie notariala din care sa reiasa ca in lunile FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2018, IANUARIE 2019 nu au realizat niciun venit;
 • Adeverinta de la Primarie din care sa reiasa ca parintele nu detine terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20 000 mp, in zonele colinare si
  de ses si de 40 000 mp, in zonele montane – pentru ambii parinti;
 • De la Circa Financiara (ANAF) ambii parinti vor depune adeverinte de venit pentru anii 2018 si 2019 (din care sa reiasa ca parintele nu a obtinut venituri impozabile);
 • Copie certificate nastere frati/surori si adeverinta de la scoala/universitate pentru fratii/surorile care au peste 18 ani;
 • Taloane de alocatie (pentru elev si pentru fratii acestuia) sau extras de cont bancar cu valoarea alocatiei din ultimele 12 luni;
 • Daca fratele/sora elevului lucreaza se va atasa la dosar adeverinta cu salariul net pe ultimele 12 luni, adeverințe de venit pentru anii 2018 si
  2019 de la Circa Financiara (ANAF) din care sa reiasa ca fratele/sora nu are venituri impozabile, iar de la Primarie adeverinta din care sa reiasa ca fratele/sora nu detine terenuri;

Acte necesare pentru bursa de orfani:

 • Cerere tip (primita de la profesorul diriginte);
 • Copie certificat de nastere elev;
 • Copie CI elev;
 • Copie CI parinte/tutore;
 • Copie certificat de deces parinte/parinti.

Acte necesare pentru bursă mediu rural:

 • Cerere tip (primita de la profesorul diriginte);
 • Copie certificat nastere elev;
 • Copie CI elev și copie CI părinte
 • Adeverinta de la Primarie din care sa reiasa ca in comuna de domiciliu nu exista liceu;